• Čeština
 • English
 • Español
 • Deutsch
 • Русский
 • Nederlands

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

Předmětem pronájmu je vila (dále jen objekt) “Villa Holiday”, Lesov 115, která bude užívána pro ubytování hostů za účelem jejich rekreace.

Pronajímatel (dále jen majitel) garantuje pro budoucí hosty vybavení objektu a služby, které jsou popsány níže v textu.

Objednavatelem (dále jen klient) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu (viz níže).

 

Objednávka a záloha

Smluvní vztah vzniká na základě písemné nebo elektronické objednávky klienta a jejího následného potvrzení majitelem. Zákazník, který si pobyt objednal a vyplnil objednávkový formulář, odpovídá za smluvní závazky všech zúčastněných osob během celého pobytu. Smluvní vztah nabývá účinnosti úhradou stanovené zálohy zálohy (viz níže) na pobyt klientem.

V případě, že požadovaný objekt je volný, majitel zašle fakturu s uvedenými termíny plateb za pobyt. První splátka je ve výši 50 % celkové ceny pobytu (zaokrouhleno na celé tisíce) a musí být uhrazena nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení faktury na účet majitele. (Při platbách ze zahraničí bude do faktury účtován poplatek 450,-Kč na kurzové rozdíly a bankovní poplatky). Upozorňujeme, že je nutné dodržet termín úhrady, neboť teprve po obdržení první splátky se objekt závazně zarezervuje. Při nezaplacení první splátky v termínu uvedeném na faktuře bude se tuto skutečnost považovat za zrušení objednávky a objekt bude vrácen do nabídky pro jiné zákazníky.

Zaplacením první splátky se objednávka stane závaznou a zákazník se tímto zavazuje dodržovat všeobecné podmínky. Po doplacení celkové ceny pobytu, a to nejpozději do 8 týdnů (56 kalendářních dnů) před jeho zahájením, vystaví a zašle majitel zákazníkovi “voucher” (ubytovací poukaz) a popis cesty k objektu, příp. další důležité informace tak, aby je měl zákazník k dispozici nejpozději do 15 dnů před zahájením pobytu. Pokud nebude celková cena pobytu doplacena v požadovaném termínu, vstupují v platnost stornovací podmínky.

Objekt

Objekt je určen pro ubytování maximálně 12 osob. Počet lůžek (4 lůžka ve dvou dvojlůžkových pokojích a 8 lůžek ve čtyřpokojových pokojích a 1 dětská postýlka) je stanoven jako maximální počet ubytovaných osob včetně dětí.

Klienti jsou v objektu ubytováni zpravidla v týdenních cyklech. Víkendové a kratší pobyty lze sjednat pouze mimo hlavní sezónu a mimo Vánoční – Silvestrovské svátky po dohodě s majitelem. U týdenních pobytů je nástup do objektu stanoven v sobotu od 15 do 18 hodin, ukončení pobytu následující sobotu s předáním objektu majiteli do 10 hodin.

Klient je povinen před odjezdem provést závěrečný úklid (Sundat povlečení z postelí, vynést odpadky,  vyluxovat, vytřít, umýt nádobí).

Při nástupu předá majitel klientovi rekreační objekt v uklizeném stavu, dle inventáře (v jedné kopii ponechán přímo v objektu) předá zařízení jednotlivých místností. Po kontrole předá majitel klientovi klíče od objektu s potvrzením o zaplacení vratné kauce, která činí 5000,- Kč za pobyt a kterou klient platí ihned při nástupu. V případě, že se bude v objektu nacházet více jak 5 osob, bude vybírána záloha ve výši 1 000 Kč za každé 2 dospělé osoby.

Při odchodu majitel s klientem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře. Neshledá-li žádných závad, převezme klíče a vrátí klientovi kauci v plné výši. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené klientem, je oprávněn z kauce odečíst částku odpovídající této závadě. V případě, že taková závada(y) přesáhne v součtu 5000,- Kč, je majitel objektu oprávněn vymáhat na klientovi další doplatek.

Cena

Cenu nájmu pobytu si majitel stanovuje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb..

Cena zahrnuje:

 • pobyt v rekreačním zařízení na smluvenou dobu
 • povlečení
 • spotřebu el. energie do 50 kWh/den pobytu (posuzuje se součet za pobyt)
 • (spotřeba nad tento limit navíc doplatek 5,00 Kč/kWh)
 • toaletní papír
 • mýdlo
 • ručníky
 • používání internetu a bezdrátové sítě WIFI

Cena nezahrnuje:

 • vratnou kauci (viz výše)

Stornovací podmínky

a)zrušení pobytu ze strany klienta

Objednávku pobytu je možno zrušit pouze písemnou a naprosto jednoznačnou formou (dopis,  e-mail),

Pokud klient zruší závazně objednaný pobyt, vybírá se stornovací poplatek. Jejich výše se stanovuje v závislosti na době zbývající do zahájení pobytu (den zahájení se nezapočítává), a to takto:

 • 31 a více dnů před nástupem – 10 % z ceny pobytu,
 • 15 – 30 dnů před nástupem – 50 % z ceny pobytu,
 • 14 a méně dnů před nástupem – 100 % z ceny pobytu.

V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, neplatí storno poplatky.

Po přijetí storna více než 14 dnů před nástupem pobytu vystaví majitel klientovi dobropis a vrátí odpovídající část již zaplacené ceny pobytu.

b) zrušení pobytu ze strany majitele

Majitel je oprávněna pobyt zrušit, jestliže dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelné pohromě, katastrofě, jiné nenadálé události), pro které není možné pobyt zajistit. V takovém případě nabídne majitel klientovi v rámci svých možností adekvátní náhradní objekt. Jestliže není možné adekvátní náhradní objekt nabídnout nebo klient nabízenou náhradu odmítne, vrátí majitel klientovi již zaplacenou cenu pobytu. Klient nemá právo požadovat žádné další náhrady.

Při přerušení pobytu ze strany klienta se uhrazená cena za rezervovaný pobyt nevrací.

Povinnosti klienta

 • řídit se Smluvními podmínkami majitele
 • obeznámit se s obsluhou objektu, což potvrzuje podpisem Smlouvy o ubytování
 • vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení
 • dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.)
 • klient plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu
 • zjistí-li klient v průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele objektu na tel. 00420 777 185 810
 • vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid
 • klienti jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku klienta.
 • klient se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu
 • po dobu pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě, odpad třídit do předem určených a označených nádob
 • v objektu je dovoleno jedno domácí zvíře. Ubytování druhého a dalšího zvířete je vždy na dotaz předem. Za každé domácí zvíře se platí na místě pronajímateli poplatek ve výši Kč 450,- / zvíře/ týden. Požadavek na ubytování domácího zvířete vždy uvádějte na objednávku
 • uvnitř celého objektu platí ZÁKAZ KOUŘENÍ
 • nedodržení podmínek ze strany klienta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!

Povinnosti majitele:

 • umožnit klientovi využití celého objektu (viz inventář) po sjednanou dobu
 • majitel je povinen obeznámit klienta s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím
 • předat klientovi při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se    zajištěním dodávky teplé a studené vody a el. energie.
 • klientovi poskytnout čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko
 • poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob
 • řešit oprávněné stížnosti a připomínky klientů týkající se objektu
 • pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování klienta, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.